صفحه اصلی » مقالات علمی » پروژه ی تحقیقاتی بررسی شیوع اچ ای وی در میان ترنسکشوال های مرد به زن در گزارش سالانه ایدز ایران/۱۳۹۴

پروژه ی تحقیقاتی بررسی شیوع اچ ای وی در میان ترنسکشوال های مرد به زن در گزارش سالانه ایدز ایران/۱۳۹۴

برنامه مشترک سازمان ملل متحد درزمینه ایدز(UNAIDS)

ایران بعنوان یکی از کشورهای درگیر با همه گیری اچ ای وی در تمامیه نشست های  ویژه ی سازمان ملل متحد درباره ی اچ ای وی شرکت نموده است و متعهد شده است که سالانه گزارشی از وضعیت این همه گیری با توجه به شاخص های استاندارد  تهیه و به آن سازمان ارائه دهد.این گزارش که مهمترین گزارش کشوری در زمینۀ اچ آی وی و ایدز محسوب می شود، ضمن ارایۀ شاخص های مرتبط با اعلانیۀ تعهد، نمایی کلی از همه گیری اچ آی وی در ایرانرا ارایه می دهد.

در ادامه این گزارش آورده شده است. پروژه ی تحقیقاتی مرتبط به  زنان کارگر جنسی با عنوان “بررسی شیوع اچ ای وی و رفتارهای پرخطر مرتبط با اچ ای وی در میان ترنسکشوال های زن(مرد به زن) در شهر تهران ” بعنوان تنها منبع موجود درارتباط با شاخص های مربوط با ترنسکشوال های زن مورد استفاده قرار گرفته است.