صفحه اصلی » مقالات علمی » پروژه ی تحقیقاتی بررسی شیوع اچ ای وی در میان زنان کارگر جنسی در گزارش سالانه ایدز ایران/۱۳۹۳

پروژه ی تحقیقاتی بررسی شیوع اچ ای وی در میان زنان کارگر جنسی در گزارش سالانه ایدز ایران/۱۳۹۳

برنامه مشترک سازمان ملل متحد درزمینه ایدز(UNAIDS)

ایران بعنوان یکی از کشورهای درگیر با همه گیری اچ ای وی در تمامیه نشست های  ویژه ی سازمان ملل متحد درباره ی اچ ای وی شرکت نموده استو متعهد شده است که سالانه گزارشی از وضعیت این همه گیری با توجه به شاخص های استاندارد  تهیه و به آن سازمان ارائه دهد.این گزارش که مهمترین گزارش کشوری در زمینۀ اچ آی وی و ایدز محسوب می شود، ضمن ارایۀ شاخص های مرتبط با اعلانیۀ تعهد، نمایی کلی از همه گیری اچ آی وی در ایرانرا ارایه می دهد.

در ادامه این گزارش آورده شده است. پروژه ی تحقیقاتی مرتبط به  زنان کارگر جنسی با عنوان “بررسی شیوع ابتلاء به HIV و برخی از بیماریهای قابل انتقال از راه جنسی در زنان کارگرجنسی شهر تهران طی سال های ۹۱-۹۲ ” بعنوان یکی از منابع اصلی جهت شاخص های مربوط به زنان کارگر جنسی مورد استفاده قرار گرفته است.